Schriftgut

Signatur: V 80/ 1-16 R4
Sachgruppe:
R 04 - Briefe von Fritz Reuter
Schriftgut:

Abschriften von 16 Briefen Fritz Reuters an Victor Siemerling, Neubrandenburg, 14 Blatt

Zeitstellung:
1863 - 1868
Beschreibung:

Abschriften von 16 Briefen Fritz Reuters an Victor Siemerling, Neubrandenburg,
29.6.1863; 22.9.1863; 13.11.1863; 26.11.1863; 10.12.1863; 18.12.1863; 7.1.1864; 30.1.1864; 19.2.1864; 9.3.1864; 14.3.1864; 17.8.1864; 31.8.1865; 30.6.1866; 12.7.1866; 28.9.1868;; 14 Blatt